Ang Karahasan ng Umiikot kong Mundo

ANG KARAHASAN NG UMIIKOT KONG MUNDO
BJ Crisostomo

TAUHAN:
1
2

TAGPUAN:
Entablado.

POST MODERNISM: There’s nothing new to say so let’s just find a new way of saying things.
BJ: There’s nothing new to say so let’s not say anything.

1
Nahulog ang nagdurugong sundang sa tigang na lupa at tumubo ang makata.

2
Makatang patuloy sa paglikha

1
Paglikha ng mundong patay at walang malay

2
Patay at walang malay ang mundong katha ng makata sapagkat siya mismo ay katha ng bathalang makata na patay at walang malay.

1
Likha ang makata ng bathalang makata na patay at walang malay

(Didilim ang ilaw. Gagalaw sina 1 at 2 Hindi sila magpapansinan
hanggang tumama muli ang ilaw sa entablado.)

1
Kamusta?

2
Maayos. At ikaw, kamusta?

1
Maayos. Anong ginagawa mo?

2
Hindi ko alam.

1
Ako rin. Hindi ko alam.

2
Kailan ba tayo natutong umalam?

1
Umalam? Hindi pa. Kailan man hindi tayo natutong umalam. Wala tayong alam ngunit may kapangahasan tayong magsalita.

2
Magsalita tungkol sa wala.

1
Makinig.

2
(Sa manonood.) Wala kaming alam ngunit may kapanagahasan kami magsalita.

1
Kami ay makata.

2
Makatang patay at walang malay na likha ng bathalang makatang patay at walang malay.

(Gagalaw na nanaman ang dalawa)

1
Systema ng paglikha!

2
Systema ng paglikha na pabagu-bago sa bawat makata.

1
Iba ngunit pareho. Lahat. Iba at pareho.

2
Pare-pareho sa bawat bathalang makata

(May mahuhulog sa na ballpen mula sa kalangitan)

1
nahulog ang nagdurogong sundang

(Kukunin ni 1 ang ballpen at tutuhugin ang papel na hawak na ngayon ni 2.)

2
sa tigang na lupa

1 2
tumubo ang makata tumubo ang makata

1
Kami ang makatang tumubo

2
Makatang tumubo na muling magbibigay tubo sa panibagong makata

1
kaya laging pareho ang systema ng pagkatha. Pareho ngunit iba.

(Gagalaw muli sina 1 at 2)

1
Magandang umaga.

2
Umaga? Umaga ba?

1
Magandang gabi.

2
Gabi? Hindi pa yata gabi.

1
Nasaan tayo?

2
Hindi ko alam.

1
Wala pa ring alam.

2
Nasaan tayo?

1
Nasa tagpuan.

2
Tagpuang hindi mahawakan sapagkat wala namang mahahawakan.

1
Tagpuan na hubad ng katotohanan bago bigyan ng katotohanan ng makata

2
Kahit nga tayong tauhang makata, hubad sa katotohanan hanggang bigyan ng katotohanan ng bathalang makata

(gagalaw muli ang dalawa)

1
Systema ng paglikha

2
Tauhan

1
Tagpuan

2
Alitan

1
Tauhan-tagpuan-alitan. Nagbabago ngunit pareho.

2
pareho ngunit iba. minsan nag-iiba.

1
Tama. Ngalan mo?

2
Iba-iba: Edipo. Satanas. Romeo. Florante. Makata. Ngalan mo?

1
Iba-iba: Yokasta. Bathala. Julieta. Laura. Makata.

2
Ang daming pangalan. Pangalan na nag-iiba sa titik at wika ngunit pare-pareho.

1
Pare-parehong pangalan na walang laman hanggang bigyang yaman

2
Ng bathalang makata— bathalang makatang kumatha

(gagalaw muli ang dalawa)

1
Sino ka sa akin? Kaaway? Kaibigan? Asawa?

2
Sino ka sa akin? Kaaway? Kaibigan? Asawa?

1
Hindi ko alam. Ang bathalang makata lamang ang nakaalam.

2
Siya may alam? Kahit siya walang alam.

(gagalaw ang dalawa)

1
Nasaan tayo? Sino ka? Ano ka sa akin?

2
Hindi ko alam. Hindi ko malalaman hanggang mahulog ang sundang sa tigang na lupa at tumubo ang makata.

(gagalaw. may mahuhulog na a script mula sa kalangitan. Pupulot ang dalawa ng tig-isang kopya ng script)

1
Ilaw! (papalakpak-magbabago ang ilaw na bumibilad sa entablado)

2
Mahal kita.

1
Mahal mo ako? Hindi nga tayo magkakilala.

2
Ayon sa bathalang makata, mahal kita (tuturo sa script).

1
Ayon sa bathalang makata, magkaibigan lamang tayo (tuturo sa script).

2
Ngunit dito magbabago (kukunin ang script ni 1 at ipakikita sa kanya)— mamahalain mo ako

1
Magbabago? Dito naman mag-aaway tayo.

2
Maari. Ngunit sa ngayon, magkaibigan tayo.

1
Sa panibagong tagpuan bilang ibang tauhan na may ibang alitan maaring maging magkaibigan, magka-ibigan at makipagbigwasan

2
Ngunit sa ngayon magkaibigan lamang tayo.

(Gagalaw muli ang dalawa)

1
Ibig sabihin! Kahulugan? Ano ang kahulugan?

2
Ibig sabihin.

1
Tema. Tesis. Katotohanan.

2
Tema. Tesis. Katotohanan.

1
Nasaan. Wala rito (hahanapin sa script)

2
Hindi nakasaad.

1
Kita mo? Kahit ang bathalang makatapatay at walang malay.

2
Ngunit meron. Lagi meron!

1
Sapagkat patuloy siyang kumakatha, ang bathalang makatang kumatha

2
Patuloy siyang kakatha tulad tayong kinatha ay dapat magpatuloy sa pagkatha

1
Hanapin! Tema-tesis-katotohanan

2
Tema-tesis-katotohanan sa tauhan-tagpuan-alitan.

1
Hanapin!

2
Hanapin!
(Gagalaw muli ang dalawa. Didilim na ang ilaw sa entablado)

1
Katotohanan! (Tuturo sa manonood)

2
Katotohanan!

1
Kayo mari ang katotohanan

2
Kayo ang makatang inilikha ng makatang likha ng bathalang makata

1
Tulad namin mawawala rin kayo

2
Tulad ng pagkawala ng bathalang makata.

1
Tulad ng pagkawala ng makatang likha ng bathalang makata.

(Black Out)

(Isang biglaang bigwas ng ilaw)

1
Kamusta?

2
Kamusta?

TELON

Advertisements

This site is paid by ideas. Go ahead. Comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s